Capcane antirozatoare

Rozãtoarele sunt un ordin de mamifere.


Caracteristicile esenþiale ale ordinului, caracteristici care au dus la crearea acestuia ºi încadrarea sa cu specii sunt:


 pielea cu pãr; cel mult amfibii; dentiþie heterodontã ºi difiodontã;
 mamifere neadaptate la zbor (fãrã patagiu); înãlþimea mandibulei în dreptul caninului mai micã decât înãlþimea mandibulei mãsuratã în dreptul ultimului molar;


 urechile mai scurte decât douã lãþimi. Incisivii superiori nu au formã de daltã, lipseºte a doua pereche de incisivi de la faþa lor lingualã;
o singurã membrele anterioare ºi posterioare terminate cu gheare

o  pereche de incisivi superiori; diastema prezentã.


Ordin caracterizat prin lipsa caninilor ºi printr-o dezvoltare mare a incisivilor, cu ajutorul cãrora pot roade.

Ei sunt cei mai numeroºi mamiferi, aproximativ o treime din numãrul total.

În aceastã grupã se includ veveriþele, ºoarecii, ºobolanii, castorii,câinii de preerie ºi porcii de Guineea.

Ele sunt animale ierbivore.

Deoarece incisivii nu au rãdãcini, ei cresc mereu. Numai rozând, dinþii se tocesc.

Sistemul digestiv este de dimensiuni mari, având un intestin foarte lung ºi un apendice cecal dezvoltat.

Ei au mai multe medii de trai: arboricol (veveriþe), semiacvatic (castorii, nutriile), semisubteran (ºoarecii-de-câmp, þistarii).

Rozãtoarele se înmulþesc repede, puii nãscându-se goi ºi orbi.

Nu sunt produse în această categorie.